Przed towarzystwem nic się nie ukryje

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny gromadzi informacje o polisach i szkodach.

Publikacja: 17.03.2016 21:00

Przed towarzystwem nic się nie ukryje

Foto: materiały prasowe

Jeżeli myślisz, że po kolizji zmienisz ubezpieczyciela i dzięki temu unikniesz zwyżki składki za ubezpieczenie komunikacyjne, to jesteś w błędzie. Towarzystwa mają narzędzia do weryfikowania danych podawanych przez klientów. Kierowca nie może zataić informacji o tym, że spowodował wypadek, gdyż towarzystwo szybko wykryje oszustwo. Jest to możliwe dzięki danym gromadzonym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Od kilku lat kierowca wykupujący samochodową polisę w innym niż dotychczas towarzystwie nie musi przedstawiać agentowi papierowych zaświadczeń o wcześniejszym przebiegu ubezpieczenia: czy były szkody, czy z polisy zostało wypłacone odszkodowanie. Wszystkie informacje o polisach oraz szkodach znajdują się w bazie Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Towarzystwo samo może sprawdzić historię potencjalnego klienta.

Do czego przydaje się baza

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny już od 2004 r. odpowiada za zbieranie i udostępnianie danych ubezpieczeniowych. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, towarzystwa są zobowiązane do przekazywania UFG informacji o zawartych umowach i szkodach z obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz dobrowolnego AC.

– Zakład ubezpieczeń, przygotowując ofertę ubezpieczenia OC lub AC, pobiera te dane online. Dzięki temu może właściwie wycenić ryzyko i np. zastosować odpowiednią zniżkę według systemu bonus-malus. Można powiedzieć, że baza Ośrodka Informacji UFG jest dla towarzystw tym, czym dla banków jest BIK – tłumaczy Tomasz Piekarski, dyrektor ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w PZU.

Z danych zgromadzonych w Ośrodku Informacji UFG korzysta się także w procesie likwidacji szkód, na przykład kiedy konieczne jest potwierdzenie, że polisa nie straciła ważności. Podobne informacje wykorzystuje także policja w celu potwierdzenia, że kierowca posiada komunikacyjne OC. To ostatnie jest szczególnie istotne; w razie niezawinionego wypadku poszkodowany ma gwarancję, że szkoda zostanie pokryta z polisy sprawcy.

– Dane o polisach i szkodach gromadzone w Ośrodku Informacji UFG wykorzystywane są przy zawieraniu umów ubezpieczenia, likwidacji szkód oraz w działaniach antyfraudowych – mówi Tomasz Piekarski. – Dlatego jakość i kompletność danych jest ważna zarówno dla ubezpieczycieli, jak i dla wszystkich posiadaczy pojazdów.

Polisy, szkody, odszkodowania

Baza UFG przydaje się także obcokrajowcom poszkodowanym w wypadkach spowodowanych przez polskich kierowców.

Wszystkie towarzystwa oferujące komunikacyjne OC obowiązujące na terenie Unii Europejskiej są zobowiązane do ustanowienia reprezentanta do spraw roszczeń. Reprezentant ten w razie potrzeby pomoże zagranicznym kierowcom w dochodzeniu roszczeń od sprawców z Polski (na zasadzie wzajemności z takiej samej pomocy korzystają obywatele RP). UFG gromadzi wszelkie niezbędne dane o takich reprezentantach wyznaczonych przez członków funduszu.

Ubezpieczyciele mają obowiązek przesyłania do bazy UFG – w ciągu 14 dni np. od sprzedaży polisy czy od wypadku – informacji o polisach, szkodach i wypłaconych odszkodowaniach. Napełnienie bazy informacjami o polisach sięga 100 proc., a jeśli chodzi o wypadki, jest to 95 proc.

Ranking ubezpieczycieli

Na koniec 2015 r. w bazie Ośrodka Informacji UFG znajdowały się dane o aktywnych umowach ubezpieczenia OC dla 21,73 mln pojazdów (rok wcześniej 20,88 mln) oraz o polisach AC dla 4,93 mln pojazdów (w 2014 r. 4,67 mln). Ponadto baza obejmowała informacje o wypłacie blisko 2,1 mln odszkodowań z tych polis. W ciągu ubiegłego roku firmy ubezpieczeniowe skierowały do bazy ponad 144 mln pytań o historię ubezpieczenia właścicieli pojazdów i kierowców oraz 120 mln pytań o spowodowane przez nich szkody.

UFG opublikował kolejny ranking prezentujący, które towarzystwa przekazują do bazy dane najwyższej jakości. Jak mówi Sława Cwalińska-Weychert, wiceprezes UFG, widać systematyczny wzrost rzetelności ubezpieczycieli w zasilaniu bazy.

Na czele rankingu za 2015 r. znalazły się: PZU, Compensa i Warta. Na kolejnych miejscach są: Aviva (czwarte) i Link4 (piąte). Największego skoku w klasyfikacji dokonały Aviva i PZU, wspinając się odpowiednio o dwanaście i dziewięć pozycji.

Klasyfikację przygotowano na podstawie ośmiu wskaźników uwzględniających m.in. terminowość, kompletność i jednoznaczność przesyłanych danych o polisach i szkodach, ale też odsetek błędnych (unieważnianych) rekordów. Ranking pokazuje również, że są możliwe inne kryteria oceny firm oferujących polisy OC i AC niż tylko wysokość składki.

– Ranking ma na celu zmobilizowanie firm do dbałości o jakość oraz terminowość przesyłania danych do Ośrodka Informacji Funduszu – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes UFG. – Utrzymanie wysokiej jakości danych leży w interesie całego rynku, szczególnie teraz, gdy rosną ceny polis i rzetelna informacja o historii ubezpieczenia danego kierowcy ma wpływ na precyzyjne wyliczenie wysokości składki.

Będą informacje o innych polisach

Fundusz rozpoczął też budowę bazy danych o innych ubezpieczeniach niż komunikacyjne.

– Budowa tej bazy jest jednym z głównym zadań i wyzwań stojących przed UFG w tym oraz w przyszłym roku – twierdzi wiceprezes Cwalińska-Weychert.

W przeciwieństwie do bazy ubezpieczeń komunikacyjnych przesyłanie danych do nowej bazy będzie nieobowiązkowe. Jej działanie będzie opierać się na zasadzie wzajemności (towarzystwo przesyłające informacje będzie mogło korzystać z zasobów bazy). Pierwsze efekty prac mogą być widoczne już w drugiej połowie 2016 r.

www więcej informacji o bazie danych UFG: www.ufg.pl

Jakie dane znajdują się w bazie UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi rejestr umów komunikacyjnego ubezpieczenia OC i AC. Rejestr ten zawiera następujące informacje:

– nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeniowego, który zawarł umowę ubezpieczenia;

– identyfikator pośrednika, który zawarł umowę ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy bez udziału pośrednika – imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby, która zawarła umowę;

– imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer REGON ubezpieczonego;

– cechy identyfikujące dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

– datę zawarcia umowy;

– okres ubezpieczenia;

– datę rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem końcowego terminu określonego w umowie;

– dane dotyczące pojazdu i jego posiadacza: numer rejestracyjny, numer VIN, a w przypadku jego braku – numer nadwozia (podwozia) pojazdu, marka, typ i model, rodzaj pojazdu;

– imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer REGON posiadacza pojazdu.

Fundusz gromadzi też dane o wypadkach i kolizjach, których skutkiem była wypłata odszkodowania z komunikacyjnego ubezpieczenia OC (lub odmowa wypłaty). Dane te obejmują:

– markę i numery rejestracyjne pojazdów uczestniczących w zdarzeniu;

– imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer REGON posiadacza pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu oraz kierującego pojazdem i osoby poszkodowanej bądź uprawnionej;

– datę i miejsce zdarzenia;

– rodzaj szkody; czy jest to szkoda na osobie (gdy ucierpiał człowiek), szkoda całkowita w pojeździe, szkoda częściowa w pojeździe, szkoda w mieniu innym niż pojazd;

– datę zgłoszenia wniosku o odszkodowanie;

– datę i wysokość wypłaconego odszkodowania lub świadczenia albo datę odmowy wypłaty.

UFG gromadzi też dane dotyczące zdarzeń skutkujących odpowiedzialnością ubezpieczycieli z tytułu autocasco, w tym:

– datę i miejsce zdarzenia lub datę i miejsce kradzieży pojazdu;

– rodzaj szkody, np. kradzież pojazdu, szkoda całkowita w pojeździe, szkoda częściowa w pojeździe;

– markę i numer rejestracyjny pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu (kradzieży);

– imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer REGON posiadacza pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu (kradzieży), a także kierującego i poszkodowanego;

– datę zgłoszenia zdarzenia (kradzieży) do towarzystwa ubezpieczeniowego;

– datę i wysokość wypłaconego odszkodowania lub datę odmowy wypłaty odszkodowania.

Opinia

Aleksandra Biały | rzecznik prasowy UFG

Każdy sam może sprawdzić w bazie polis komunikacyjnych na stronie UFG, czy i gdzie jest ubezpieczony – w zakresie OC – pojazd sprawcy wypadku. Z kolei kierowcy i właściciele pojazdów mogą – bez konieczności zbierania zaświadczeń od swoich dotychczasowych ubezpieczycieli – pobrać online własną historię ubezpieczenia OC i AC; jest ona podstawą do naliczenia zniżek przy zakupie tych polis. Z drugiej strony dzięki temu, że dane o polisach, szkodach i wypłaconych odszkodowaniach zgromadzone są w jednym miejscu, towarzystwa same przeprowadzają analizę dotychczasowej historii ubezpieczenia klienta i wyliczają adekwatną składkę; adekwatną w tym sensie, że klienta nie obciążają zachowania i wypadki spowodowane przez innych kierowców. Poza tymi najważniejszymi funkcjami baza pozwala firmom ubezpieczeniowym prowadzić analizy przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych i na tej podstawie odpowiednio taryfikować składki.

Jeżeli myślisz, że po kolizji zmienisz ubezpieczyciela i dzięki temu unikniesz zwyżki składki za ubezpieczenie komunikacyjne, to jesteś w błędzie. Towarzystwa mają narzędzia do weryfikowania danych podawanych przez klientów. Kierowca nie może zataić informacji o tym, że spowodował wypadek, gdyż towarzystwo szybko wykryje oszustwo. Jest to możliwe dzięki danym gromadzonym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Od kilku lat kierowca wykupujący samochodową polisę w innym niż dotychczas towarzystwie nie musi przedstawiać agentowi papierowych zaświadczeń o wcześniejszym przebiegu ubezpieczenia: czy były szkody, czy z polisy zostało wypłacone odszkodowanie. Wszystkie informacje o polisach oraz szkodach znajdują się w bazie Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Towarzystwo samo może sprawdzić historię potencjalnego klienta.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Polisy i ubezpieczenia
Link4 zwiera szyki z kolejnym bankiem
Polisy i ubezpieczenia
Płać za lekarza, albo czekaj latami w kolejce. Ceny za wizytę u specjalisty
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Polisy i ubezpieczenia
Wynajem, czyli co warto wiedzieć dla bezpieczeństwa
Polisy i ubezpieczenia
Jak zaoszczędzić na polisie i mieć dobrą ochronę