Gefion się doigrał. Koniec problemów z ubezpieczycielem

Gefion, oddział duńskiego ubezpieczyciela, sprzedawał tanie polisy OC, ale poszkodowani przez posiadaczy tych polis mieli kłopoty z otrzymaniem odszkodowania. Ubezpieczyciel w końcu się doigrał i stracił licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

Publikacja: 30.07.2020 17:23

Gefion się doigrał. Koniec problemów z ubezpieczycielem

Foto: Adobe Stock

Duński nadzór finansowy Finanstilsynet nie zatwierdził planu naprawczego Gefiona ani nie zgodził się na wydłużenie o trzy miesiące terminu na spełnienie przez ubezpieczyciela kapitałowego wymogu wypłacalności. Dla ubezpieczyciela oznacza to koniec działalności. Dla kierowców – także polskich – to dobra wiadomość.

Warto sprawdzić: OC w Polins, Gefion – kłopoty z pseudo ubezpieczycielem

Klienci się skarżyli

Oddział duńskiego ubezpieczyciela Gefion Insurance A/S od dawna jest przedmiotem skarg spowodowanych problemami z terminowym wypłacaniem odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych przez kierowców, którzy w Gefionie kupili komunikacyjne ubezpieczenie OC. Przedstawicielem Gefiona w Polsce jest Polins Sp. z o.o., a szkody likwiduje firma Crawford Polska Sp. z o.o., co dla poszkodowanych dodatkowo rodziło problemy, do kogo zwracać się z roszczeniami oraz reklamacjami.

Nie to jednak bezpośrednio sprawiło, że firma nie może już prowadzić działalności ubezpieczeniowej. Gefion sprzedawał bardzo tanio polisy i nie spełnił wymogów wypłacalności. Na skutek działań duńskiego nadzorcy ubezpieczyciel po utracie licencji zdecydował się na przeprowadzenie dobrowolnej likwidacji.

Ubezpieczyciel nie będzie już zatem wystawiać nowych polis ani odnawiać istniejących. Zaznacza jednak, że działalność będzie kontynuowana w odniesieniu do umów jeszcze trwających, a ochrona ubezpieczeniowa oraz możliwość zgłaszania roszczeń nie zostaną naruszone. Wszystkie osoby posiadające ważne umowy ubezpieczenia OC komunikacyjne w Gefionie, jeszcze przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, zobowiązane są do zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres z innym zakładem ubezpieczeń, gdyż umowa ubezpieczenia w Gefion nie odnowi się.

Gdy ktoś ma kłopoty z Gefionem

Gefion jest zobowiązany obsługiwać roszczenia z tytułu umów nadal obowiązujących, czyli innymi słowy, wypłacać odszkodowania, gdy zwrócą się do niego osoby poszkodowane przez kierowców, którzy w Gefionie kupili OC. Roszczenia należy składać na adres wskazany w umowie ubezpieczenia lub na polisie OC.

Warto sprawdzić: Ranking ubezpieczeń OC 2020. Kilkaset złotych różnicy

Nadal są jednak osoby, które mają problemy z wyegzekwowaniem odszkodowań od Gefiona. Mają one ograniczone pole manewru. Komisja Nadzoru Finansowego przypomina, że nie sprawuje nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń z siedzibą w innym państwie członkowskim UE, wykonującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w ramach swobody świadczenia usług. W stosunku do takich zakładów ubezpieczeń, KNF może podejmować jedynie określone i ograniczone działania nadzorcze.

Nadzór nad działalnością prowadzoną przez Gefion sprawuje duński nadzorca. Z tego powodu wszelkie zgłoszenia dotyczące działalności Gefion w Polsce kierowane do KNF będą przekazywane do Finanstilsynet w Danii.

Poszkodowani mogą natomiast składać skargi do rzecznika finansowego, gdyż w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym Gefion jest podmiotem polskiego rynku finansowego. Oznacza to, ze musi on udzielać odpowiedzi na interwencje rzecznika finansowego oraz uczestniczyć pozasądowym rozwiązywaniu sporów w ramach postępowania oferowanego przez rzecznika.

Gefion ma obowiązek rozpatrywania reklamacji osób fizycznych w terminie i w sposób określony w ustawie o rzeczniku. Reklamacje można złożyć pisemnie pisemnej na adres podany w treści dokumentów przekazanych przy zawarciu umowy ubezpieczenia, a w przypadku reklamacji niezwiązanych z likwidacją szkód bądź pisemnie lub elektronicznie na adres Gefiona w Danii podany na jego stronie internetowej.

Droga sądowa

Jeśli zawiodły inne sposoby, poszkodowani mogą dochodzić swoich praw przed sądem. Dla sporów z powództwa ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego z tytułu umowy ubezpieczenia, jak również dla poszkodowanego dochodzącego wypłaty świadczenia w ramach umowy OC komunikacyjnego możliwe jest wytoczenie powództwa przed sąd w Polsce.

Warto sprawdzić: Co z OC po sprzedaży samochodu?

W gorszej sytuacji są następcy prawni poszkodowanych (np. warsztaty samochodowe czy tzw. „kancelarie odszkodowawcze”), którzy mogą spotkać się z odrzuceniem pozwu przez polski sąd z powodu nieposiadania przez nich bezpośrednio statusu poszkodowanego. Wówczas mogą oni dochodzić swoich praw przed właściwym sądem duńskim.

Nawet wtedy, gdy procesujemy się w Polsce, mmay dodatkowe obowiązki. Ustalenie właściwości sądu polskiego nie oznacza, że zakład ubezpieczeń powinien posiadać adres do doręczeń w Polsce. W przypadku braku takiego adresu niezbędne będzie dokonywanie doręczeń na adres siedziby głównej Gefion w Danii, nawet jeżeli właściwym będzie sąd polski. Zakład ubezpieczeń jest uprawniony do odmowy przyjęcia pozwu, jeżeli dokument ten nie zostanie przedłożony w języku duńskim.

Większe uprawnienia KNF

Tymczasem, na skutek problemów z Gefionem, polski ustawodawca zmienił przepisy, przyznając Komisji Nadzoru Finansowego większe uprawnienia wobec zagranicznych ubezpieczycieli.

W przypadku niedotrzymania ustawowego terminu wypłaty odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych, KNF będzie mogła zastosować wobec tych podmiotów środki nadzorcze, czyli nakładać kary finansowe.

Duński nadzór finansowy Finanstilsynet nie zatwierdził planu naprawczego Gefiona ani nie zgodził się na wydłużenie o trzy miesiące terminu na spełnienie przez ubezpieczyciela kapitałowego wymogu wypłacalności. Dla ubezpieczyciela oznacza to koniec działalności. Dla kierowców – także polskich – to dobra wiadomość.

Warto sprawdzić: OC w Polins, Gefion – kłopoty z pseudo ubezpieczycielem

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Wielka awaria ZUS. Od rana nie działa strona zakładu ani PUE
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał