Nabywca samochodu, może wypowiedzieć pisemnie umowę zawartą przez sprzedawcę auta. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Nową umowę trzeba zawrzeć najpóźniej w dniu rozwiązania się umowy wypowiedzianej.

Jeśli nowy właściciel auta nie wypowie umowy, to zakład ubezpieczeń może (ale nie musi) dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu. Rekalkulacja polega na dostosowaniu wysokości składki do ryzyka związanego z nowym właścicielem, czyli uwzględnienia zwyżek bądź zniżek, które jemu przysługują, np. z powodu wieku czy historii szkodowej. Nowy właściciel może też sam zawnioskować o rekalkulację składki do towarzystwa , jeśli nie zrobi ono tego z własnej inicjatywy, a wtedy ubezpieczyciel musi przeliczyć składkę za okres od dnia sprzedaży.

Jeśli nowy posiadacz pojazdu nie poinformuje o zakupie zakładu ubezpieczeń, nie musi to oznaczać, że ominie go rekalkulacja. O fakcie sprzedaży oraz nabywcy ubezpieczyciela może powiadomić sprzedawca auta, a jeśli tego nie zrobi sprzedawca, to powiadomi pan sam ubezpieczyciela przed końcem obowiązywania umowy, gdyż w przypadku zmiany właściciela auta polisa OC nie odnawia się automatycznie. Może się wtedy okazać, że towarzystwo przeprowadzi rekalkulację dopiero pod koniec obowiązywania polisy.