Sam sumuj wydatki, żeby nie stracić karty kredytowej

Przekroczenie limitu na karcie kredytowej może być przyczyną rozwiązania umowy przez bank.

Publikacja: 14.01.2019 17:45

Sam sumuj wydatki, żeby nie stracić karty kredytowej

Foto: Adobe Stock

W październiku opisywaliśmy perypetie pani Izabeli, klientki PKO BP. Kobieta nie mogła płacić kartą kredytową, bieżące zadłużenie nie przekraczało limitu. Okazało się, że jednak był on przekroczony, bo ostatnia płatność zbliżeniowa obciążyła rachunek dopiero po kilku dniach, i to na nowy okres rozliczeniowy.

– Niektóre transakcje kartami kredytowymi dokonywane są w trybie offline – do banku nie trafia wtedy zapytanie o autoryzację transakcji w momencie jej dokonywania, co może spowodować przekroczenie limitu kredytowego – przyznawał bank.

W listopadzie tej samej klientce powtórzyła się sytuacja z przekroczeniem limitu karty kredytowej. Oprócz odsetek, opłaty karnej kobieta dostała też z banku… groźbę rozwiązania umowy o kredytówkę.

„Informujemy, że przyznany limit kredytowy został przekroczony. Wykorzystywanie środków finansów w wysokości przekraczającej przyznany limit jest naruszeniem postanowień regulaminu wydawania i używania karty kredytowej. Może spowodować wypowiedzenie umowy o wydanie i używanie karty kredytowej i unieważnienie karty” – napisał bank.

Pani Izabela jest oburzona: – Jak to jest, że bank pożycza mi na kartę więcej, niż się umawialiśmy? I dlaczego o przekroczeniu limitu informuje listem, a nie np. SMS? – pyta czytelniczka.

Grzegorz Culepa z biura prasowego PKO BP powtarza to, co bank powiedział nam już w październiku: – Niektóre transakcje kartami kredytowymi dokonywane są w trybie offline – wówczas nie trafia do nas zapytanie o autoryzację transakcji w momencie jej dokonywania. Rozwiązanie to pozwala np. dokonać płatności w razie problemów z siecią w danym terminalu albo podczas lotu samolotem – tłumaczy Grzegorz Culepa.

Zapewnia, że jest to zgodne z zasadami obsługi karty kredytowej określonymi w regulaminie korzystania z karty będącym częścią umowy zawieranej z klientem i dzięki temu posiadacz karty nie musi stale kontrolować transakcji kartą kredytową.

Blokada na karcie

Magdalena Ostrowska, dyrektor zarządzający pionem komunikacji w BGŻ BNP Paribas, przyznaje, że niektóre transakcje kartą kredytową nie są księgowane w czasie rzeczywistym i może się to przyczynić do powstania przekroczenia dostępnego limitu kredytowego. – Nie ma to jednak związku z cyklem rozliczeniowym i tym, w którym jego momencie dokonuje się transakcji – tłumaczy. Zapewnia, że takie sytuacje zdarzają się sporadycznie.

Również Miłosz Gromski z ING Banku Śląskiego potwierdza, że płatności realizowane na granicy dwóch okresów rozliczeniowych nie wpływają na przekroczenie limitu kredytowego, ale w sytuacji dokonywania transakcji offline, gdzie bank nie ma bezpośredniego połączenia z terminalem, transakcje nie są księgowane w czasie rzeczywistym – tym samym nie są również widoczne w historii transakcji na karcie kredytowej, dostępnej dla klienta, a pojawiają się one dopiero po rozliczeniu.

– Przekroczenie salda może występować w sytuacji rozliczenia w późniejszym okresie transakcji dokonywanych w walucie innej niż złotówki, gdy rozliczenie płatności następuje po wyższym kursie walutowym niż kurs z dnia dokonania transakcji. Kwota przekroczenia limitu kredytowego powiększa wymaganą minimalną kwotę spłaty karty kredytowej. Bank ma prawo czasowo zablokować kartę w przypadku przekroczenia, aż do momentu uregulowania zadłużenia – tłumaczy Miłosz Gromski. Biuro prasowe Pekao SA tłumaczy, że w momencie dokonania płatności kartą następuje blokada środków, która pomniejsza limit karty, a do kolejnych transakcji dostępny jest limit pomniejszony o aktualne blokady (transakcje czekające na rozliczenie).

Czytaj także: Karta kredytowa ułatwia życie, ale może być kosztowna

W Banku Millennium w momencie dokonania transakcji kartą przez klienta bank blokuje kwotę transakcji na poczet jej rozliczenia. Maksymalny czas, przez jaki transakcja blokuje dostępny limit karty, wynosi 30 dni.

– Jeżeli w tym terminie nie zostanie dokonane jej rozliczenie, blokada zostaje zdjęta i powiększony zostaje dostępny limit karty. W takiej sytuacji bank jednak zastrzega sobie prawo do obciążenia rachunku karty kwotą transakcji w momencie otrzymania jej rozliczenia, nawet jeżeli zostanie ono otrzymane przez nas po zdjęciu blokady. Taka sytuacja może prowadzić do przekroczenia limitu karty – przyznaje bank. Zdradza, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, jednakże im szybciej transakcja zostanie przesłana do rozliczenia przez usługodawcę, a co za tym idzie – rozliczona na rachunku klienta, tym szybciej usługodawca otrzyma płatność za towar lub usługę. – Tym samym na rynku pożądane jest jak najszybsze rozliczenie transakcji na rachunku klienta. Dlatego do takich sytuacji dochodzi niezwykle rzadko – zapewnia Bank Millennium.

Dodatkowa opłata

Przedstawiciel PKO BP przyznaje, że bank nie nalicza dodatkowych odsetek przy przekraczaniu limitu, a opłata za jego przekroczenie naliczana jest maksymalnie raz w danym cyklu rozliczeniowym, nawet jeśli przekroczenie wystąpi kilkakrotnie.

– Bank przyjął formę komunikowania o przekroczeniu w formie listownej – nie każdy klient musi mieć nr komórkowy do wysłania SMS – mówi Grzegorz Culepa. Pani Izabela: – Jeśli ktoś ma kartę kredytową, to chyba ma też komórkę – mówi.

Przedstawiciel PKO BP zdradza, że bank nie wyklucza jednak w przyszłości wprowadzenia notyfikacji esemesowej dla tego typu zdarzeń. Bankowiec przyznaje, że pismo w sprawie przekroczenia limitu kredytowego jest kierowane do klienta automatycznie następnego dnia po jego przekroczeniu. Wysyła się go po przekroczeniu ponad 5 proc. wysokości limitu, dzięki czemu klienci nie odczuwają dyskomfortu ewentualnego przekroczenia limitu w przypadku rozliczeń drobnych transakcji zbliżeniowych realizowanych bez autoryzacji lub transakcji w walucie obcej – w przypadku gdy kursy walutowe zastosowane przy ustanowieniu blokady są różne od kursów zastosowanych przy rozliczeniu.

– Na tym etapie przyczyna przekroczenia limitu nie jest analizowana, a treść pisma sygnalizuje zaistniałą sytuację, żeby klient mógł przeanalizować historię operacji, które może przejrzeć w serwisie iPKO lub aplikacji mobilnej IKO i uregulować przekroczony limit. Klient powinien spłacić zadłużenie wynikające z przekroczenia limitu niezwłocznie po otrzymaniu pisma – tłumaczy Grzegorz Culepa. I dodaje, że zapowiedź rozwiązania umowy o kartę kredytową nie oznacza, że tak się automatycznie stanie.

Umowa rozwiązana

Jak inne banki podchodzą do przekroczenia limitu na karcie kredytowej? Czy dla nich to też powód do rozwiązania umowy? – Samo przekroczenie limitu na karcie (np. z powodu dokonania transakcji kartą w terminalu offline w przypadku wykorzystanego limitu kredytowego) nie jest powodem zerwania umowy o kartę – zapewnia Joanna Szymańska, ekspert ds. rozwoju biznesu w Santander Banku.

Dodaje, że powodem zerwania umowy może być np. nieterminowa spłata zadłużenia czy udostępnianie PIN osobom nieupoważnionym, ujawnienie niezgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych w przekazanych bankowi dokumentach i danych personalnych, wykorzystywanie karty do finansowania działalności gospodarczej czy utrata zdolności kredytowej przez posiadacza.

Jak tłumaczy dyr. Maciołek z BGZ BNP Paribas, bank ma prawo wypowiedzieć umowę, jeżeli ocena zdolności kredytowej posiadacza jest negatywna lub zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych przesłanek: posiadacz spóźnia się co najmniej 14 dni ze spłatą minimalnej kwoty do zapłaty i pomimo wezwania nie robi tego albo przedstawi nieprawdziwe lub sfałszowane dokumenty lub złożył nieprawdziwe lub sfałszowane oświadczenia, które mają wpływ na podjęcie przez bank decyzji kredytowej, czy też skorzystał z limitu kredytowego niezgodnie z celem, na jaki został on udzielony.

Czytaj także: Karta kredytowa gwarantuje bezpieczeństwo transakcji

BGŻ BNP Paribas zastrzega, że ma prawo wypowiedzieć umowę także w przypadku braku transakcji, poza okresowym naliczaniem odsetek lub pobieraniem prowizji i opłat, utrzymującym się co najmniej przez sześć kolejnych miesięcy na rachunku karty. Jak mówi Paweł Pasztetnik z Credit Agricole, bank najczęściej wypowiada umowę w sytuacjach, w których klient, mimo naszych próśb i przypomnień, nie spłaca zadłużenia. Także w Banku Millennium przekroczenie limitu na karcie nie jest powodem wypowiedzenia umowy – o ile wobec klienta nie toczy się postępowanie windykacyjne. – Ale nawet w takim przypadku bank ma do dyspozycji inne środki np. renegocjację warunków umowy – zastrzega przedstawiciel Millennium.

Podobnie jest choćby w Pekao SA. Także w ING Banku Śląskim umowa karty kredytowej rozwiązywana jest najczęściej w sytuacji, gdy klient nie dokonuje terminowych spłat zadłużenia. Pozostałe powody dotyczą np. powzięcia informacji przez bank o utracie zdolności kredytowej przez klienta.

Jak klient może się uchronić przed przekroczeniem limitu? – Kontrolując na bieżąco swój rachunek (księgowania i blokady) np. w systemie bankowości Pl@net, bankowości mobilnej GOmobile, poprzez contact center oraz w wyciągach miesięcznych – wylicza dyr. Maciołek. Inni bankowcy przyznają wprost: sumować wszystkie transakcje, wtedy nie dojdzie do przekroczenia limitu. – Nie mam wyjścia. Na zakupy będę musiała chodzić z notesem – zżyma się pani Izabela.

W październiku opisywaliśmy perypetie pani Izabeli, klientki PKO BP. Kobieta nie mogła płacić kartą kredytową, bieżące zadłużenie nie przekraczało limitu. Okazało się, że jednak był on przekroczony, bo ostatnia płatność zbliżeniowa obciążyła rachunek dopiero po kilku dniach, i to na nowy okres rozliczeniowy.

– Niektóre transakcje kartami kredytowymi dokonywane są w trybie offline – do banku nie trafia wtedy zapytanie o autoryzację transakcji w momencie jej dokonywania, co może spowodować przekroczenie limitu kredytowego – przyznawał bank.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Karty Płatnicze
Kartę bank może wysłać nie tylko zwykłym listem
Karty Płatnicze
Czasem trzeba iść do oddziału banku, by zmienić PIN do karty
Karty Płatnicze
Klient za granicą kartę nie zawsze dostanie. A czasem trzeba za nią dopłacić
Karty Płatnicze
Karta płatnicza częściowo uszkodzona. Bez wymiany się nie obejdzie
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Karty Płatnicze
Uwaga na marże przy płatnościach kartą na wakacjach za granicą
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą