Nie inaczej jest w styczniu i lutym 2016 r. Fundusz z wynikiem minus 4 proc. zajął 41. miejsce na 60. Jego stopy zwrotu nie odbiegają od średniej w grupie na tyle, aby relacja zysku do ryzyka była niekorzystna. Są co prawda niezbyt wysokie, ale za to bardzo stabilne. Millennium Akcji charakteryzuje się jedną z najniższych wartości wskaźnika tracking error (mierzy on wielkość odchyleń stóp zwrotu od średniej w grupie).

Zatem biorąc pod uwagę nie tylko stopy zwrotu, ale również ryzyko (rozumiane jako odchylenia wyników od średniej), trzeba uznać Millennium Akcji za solidnego „średniaka”. Taka ocena pokrywa się z oczekiwaniami, jakie można mieć, analizując strategię inwestycyjną funduszu. Struktura jego portfela w znacznym stopniu pokrywa się ze składem WIG, a indeks ten jest benchmarkiem (wzorcem do porównań) dla większości podobnych funduszy. Udział akcji pojedynczych spółek w aktywach Millennium Akcji rzadko różni się o więcej niż 1 pkt proc. od wzorcowej wartości. Oznacza to, że zarządzający w dużej mierze odwzorowuje indeks.

Z jednej strony ogranicza to ewentualne straty, które mogłyby być efektem błędnych decyzji inwestycyjnych, ale z drugiej strony nie daje dużych szans na wyniki wyraźne lepsze niż osiągane przez konkurentów. Taka strategia inwestycyjna, w połączeniu z nieco wyższą od przeciętnej opłatą stałą (4 proc. wobec 3,4 proc.) utrudnia skuteczną rywalizację z bardziej aktywnie zarządzanymi funduszami.

Poszukiwanie wartości dodanej odbywa się poprzez inwestycje w kontrakty terminowe na zagraniczne indeksy giełdowe; kontrakty takie w założeniu umożliwiają zarabianie zarówno na zwyżkach, jak i na spadkach. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w ostatnich miesiącach oddaliło portfel funduszu od struktury benchmarku. To efekt nie tylko wzrostu udziału zagranicznych walorów, ale również skutek wyjątkowo niskiego, w porównaniu z poprzednimi latami, zaangażowania w akcje polskich dużych spółek (m.in. dzięki krótkim pozycjom w kontraktach na WIG20); od maja 2015 r. spółki te nie cieszą się sympatią inwestorów. W końcu 2014 r. walory dużych przedsiębiorstw dominowały w portfelu funduszu, natomiast w grudniu ubiegłego roku ich udział spadł poniżej 38 proc. Po uwzględnieniu wszystkich zalet i wad Millennium Akcji firma Analizy Online przyznała funduszowi neutralną ocenę na poziomie trzech gwiazdek.