W zamian inwestorzy otrzymują strategię inwestycyjną o dość wyrazistym charakterze, przejawiającym się w szerokiej swobodzie zarządzającego i w efekcie w większym potencjale osiągania zysków. Oficjalny benchmark produktu – indeks WIG – nie stanowi wzorca do budowy portfela, a jedynie punkt odniesienia do oceny osiąganych stóp zwrotu. Zarządzający Szymon Borawski-Reks stawia na selekcję najlepszych polskich akcji w ramach skoncentrowanego portfela 40 – 50 spółek. Ważną cechą strategii inwestycyjnej jest – coraz rzadszy w gronie funduszy akcji polskich – brak w portfelu papierów zagranicznych spółek.

Przy relatywnie wysokiej koncentracji na akcjach wybranych firm najważniejszym czynnikiem determinującym wysokość stóp zwrotu jest selekcja spółek. Według Analiz Online, zarządzający do tej pory radził sobie z tym całkiem nieźle. Dobrym pomysłem okazało się postawienie na akcje takich emitentów jak: Wirtualna Polska, Benefit, Bytom czy CD Projekt. W 2015 r. czynnikiem silnie sprzyjającym wynikom na tle średniej w grupie było niskie zaangażowanie w walory dużych spółek notowanych na GPW. Stopy zwrotu funduszu są wyraźnie wyższe od średniej właściwie niezależnie od przyjętego okresu porównawczego. Warto ponadto zaznaczyć, że długoterminowa przewaga była budowana systematycznie od początku uruchomienia funduszu. Jednak z drugiej strony trzeba pamiętać, że wysokie wyniki są okupione dość dużymi wahaniami stóp zwrotu. Odchylenie standardowe miesięcznych stóp zwrotu do tej pory było wyższe niż w przypadku ok. trzech czwartych funduszy w grupie funduszy akcji polskich.

Podsumowując mocne i słabe strony funduszu warto docenić przede wszystkim skuteczność selekcji w ramach skoncentrowanego portfela oraz będące tego efektem wyraźnie lepsze wyniki inwestycyjne od większości funduszy akcji polskich. Z drugiej strony klienci powinni mieć świadomość większego ryzyka inwestycyjnego, zarówno w porównaniu do bardziej klasycznego Arka BZ WBK Akcji Polskich, jak produktów z oferty konkurencyjnych TFI.

Ostatecznie Analizy Online przyznały Arka Prestiż Akcji Polskich dobrą ocenę na poziomie czterech gwiazdek.