W 2015 r. fundusz uplasował się pod tym względem, podobnie jak w poprzednich latach, blisko środka stawki, zajmując 18. miejsce na 42 pozycje w grupie. Tym razem osiągnięciem było to, że stopa zwrotu (1,5 proc. na plusie) znajdowała się powyżej mediany (poziomu dzielącego grupę na pół), podczas gdy w poprzednich latach (2011–2014) fundusz regularnie zajmował miejsca poniżej tego poziomu.

Portfel AXA Lokacyjnego wyróżnia się kilkunastoprocentowym udziałem jednostek funduszy zagranicznych z globalnej oferty grupy AXA. W połowie 2015 r. (ostatnie dostępne dane) na liście lokat funduszu znajdowały się m.in. tytuły uczestnictwa dwóch funduszy obligacji amerykańskich i europejskich (oba inwestujące w obligacje o ratingu inwestycyjnym) oraz dwóch podobnych funduszy lokujących środki w papiery dłużne o ocenie spekulacyjnej (ang. high yield). Zwłaszcza te ostatnie są dowodem na poszukiwanie przez zarządzającego Pawła Mizerskiego dodatkowych zysków. Naturalną konsekwencją inwestowania w tego typu papiery jest jednak podwyższony poziom ryzyka. Aby ryzyko to ograniczyć, zarządzający stara się maksymalnie zdywersyfikować emitentów obligacji.

Stabilizująco na wyniki funduszu (zmienność wycen jednostek, mierzona odchyleniem standardowym, należy do niższych w grupie) działa część portfela złożona z obligacji polskich firm. Dominują tutaj relatywnie bezpieczne papiery dużych, wiarygodnych spółek (PKO BP, PKN Orlen itp.). Ale nie brakuje też bardziej ryzykownych obligacji banków spółdzielczych czy firm deweloperskich; papiery te charakteryzują się wyższą rentownością.

W portfelu AXA Lokacyjnego znajdują się również obligacje skarbowe. Zarządzający wybiera spośród nich nie tylko papiery o krótkim, ale też o dłuższym terminie do wykupu. Polska część portfela oraz jednostki funduszy zagranicznych tworzą mechanizm, który już od kilku lat pozwala osiągać stabilne wyniki.

W sumie jednak AXA Lokacyjny nie wyróżnia się na tle funduszy gotówkowych i pieniężnych ani pozytywnie, ani negatywnie. Dlatego Analizy Online przyznały mu neutralną ocenę na poziomie trzech gwiazdek.