We wcześniejszej wersji jego strategia w znacznym stopniu ograniczała aktywność zarządzających. W zasadzie replikowany był portfel funduszu akcji Europy Wschodniej, prowadzonego przez spółkę matkę Union Investment z Frankfurtu.

Zmiany z początku ubiegłego roku można nazwać rewolucją. Postawiono bowiem na swobodę prowadzącego fundusz oraz aktywne zarządzanie. Zrezygnowano ze sztywnej struktury benchmarku (wzorca do porównań), przez co znacznie zwiększyła się elastyczność portfela. Zarządzanie funduszem od Roberta Burdacha przejął Ryszard Rusak, zajmujący się przez wiele lat UniKoroną Akcje, flagowym funduszem Union Investment TFI. Obiektem „geograficznych” zainteresowań nowego zarządzającego są przede wszystkim akcje spółek z Turcji, Polski, Rosji, Czech, Rumunii oraz Węgier. Dopuszczalne jest także bardziej globalne podejście inwestycyjne, przy wykorzystaniu funduszy typu ETF. Skład portfela, zarówno pod względem geograficznym, jak i sektorowym, może podlegać bardzo dynamicznym zmianom w zależności od tego, gdzie zarządzający widzi największe szanse na zyski. Jeśli jest przekonany o potencjale konkretnych rynków, może zdecydowanie ograniczyć inwestycje w pozostałych krajach.

Ryzyko walutowe związane z instrumentami zagranicznymi może być zabezpieczane w zależności od tego, jakie są prognozy dla kursów. Zaangażowanie w akcje może znacznie przekraczać wartość aktywów dzięki wykorzystaniu kontraktów terminowych na indeksy giełdowe (skala potencjalnej dźwigni finansowej wynosi nawet 20 proc.).

Trafne decyzje o pozbyciu się akcji rosyjskich oraz zakupie akcji na giełdzie tureckiej sprawiły, że w minionym roku funduszowi udało się przeskoczyć z ostatnich miejsc w zestawieniach stóp zwrotu do grona liderów. Od początku tego roku UniAkcje: Nowa Europa należy do najwięcej zarabiających polskich funduszy inwestujących w Europie Środkowej i Wschodniej. Atrakcyjnym wynikom w krótkim i średnim terminie towarzyszy jednak bardzo wysoka zmienność wartości jednostki.

Ale poprawa efektywności funduszu jest wyraźna. W zamian za akceptację wyższego ryzyka inwestorzy mogą liczyć na atrakcyjne stopy zwrotu. Według Analiz Online UniAkcje: Nowa Europa staje się jednym z czołowych reprezentantów funduszy akcji zagranicznych europejskich rynków wschodzących.