Stopy zwrotu za ostatnie 12 miesięcy są o 0,5 pkt proc. wyższe od średniej w grupie. Jak widać, rezygnacja z podejmowania dodatkowego, nadmiernego (w opinii zarządzającego) ryzyka nie oznacza, że fundusz nie może skutecznie konkurować z rywalami. Średni okres do wykupu papierów znajdujących się w portfelu jest raczej neutralny, wynosi ok. 3,3 roku, z małymi dopuszczalnymi odchyleniami od tej wartości (maksymalnie sześć miesięcy). Obligacje korporacyjne pełnią istotną rolę w portfelu od momentu objęcia zarządzania przez Tomasza Bartnickiego (wrzesień 2011 r.). Zgodnie z danymi ze sprawozdań funduszu ich udział waha się od kilkunastu do ok. 30 proc. Wśród emitentów dominują spółki publiczne, w przypadku których łatwiej oszacować ryzyko z uwagi na prostszy dostęp do kluczowych danych finansowych. Wśród lokat można znaleźć papiery dłużne polskich banków, ale także firm z branży wierzytelności, takich jak Magellan czy Kruk. Relatywnie wyższe (w porównaniu z bankowymi) oprocentowanie takich papierów ma pozytywne przełożenie na stopę zwrotu funduszu. Do stopnia dywersyfikacji portfela, bardzo istotnego w przypadku obligacji korporacyjnych, nie można mieć większych zastrzeżeń. W przeszłości udziały największych firm sięgały ok. 4,5 proc. aktywów (Bank Pocztowy). Niewątpliwym usprawnieniem procesu inwestycyjnego było jednoznaczne określenie dopuszczalnych limitów udziału papierów poszczególnych emitentów w zależności od posiadanego przez nich ratingu kredytowego. Korzystny wpływ na zarządzanie funduszem miało też powołanie w TFI jednostki odpowiedzialnej za monitorowanie ryzyka. Wyniki inwestycyjne MetLife Obligacji Skarbowych można ocenić jako powyżej przeciętnej. Stopy zwrotu zarówno w krótkim (rok), jak i dłuższym terminie (dwa lub trzy lata) są wyższe od średniej w grupie. Zmienność stóp zwrotu znajduje się na przeciętnym poziomie. Warto podkreślić powtarzalność wyników. Od kiedy realizowana jest obecna strategia inwestycyjna (początek 2014 r.), fundusz przeważnie zajmuje pozycje w górnej połowie zestawień obejmujących miesięczne stopy zwrotu. MetLife Obligacji pozytywnie wyróżnia się wynikami, ale jednocześnie – zdaniem Analiz Online – brakuje mu trwałych przewag konkurencyjnych. Dlatego dostał neutralną ocenę: trzy gwiazdki.