Do budowy portfela wykorzystywane są głównie fundusze typu ETF (biernie odwzorowującje notowania różnych rodzajów aktywów). Jego struktura uzależniona jest przede wszystkim od perspektyw, jakie rysują się przed akcjami i obligacjami oraz od okazji inwestycyjnych na różnych rynkach. Jeśli koniunktura sprzyja akcjom, ich udział w portfelu sięga od 40 do nawet 100 proc. (w ostatnich miesiącach było to około 50 proc.). W przeciwnym razie udział akcji nie powinien przekraczać 60 proc. Pozostała część portfela to jednostki zagranicznych funduszy papierów skarbowych oraz bezpośrednie inwestycje w obligacje rządowe. Fundusz daje możliwość inwestowania na niemal wszystkich światowych rynkach. W przypadku rynku akcji zarządzający od dłuższego czasu skupiają się jednak na Europie (m.in. na giełdzie hiszpańskiej czy niemieckiej). W przypadku obligacji popularnością cieszą się papiery dłużne z krajów środkowoeuropejskich, głównie Węgier i Polski. Co istotne, ryzyko kursowe związane z inwestycjami zagranicznymi jest zabezpieczane.

Do oceny efektywności zarządzania trzeba podchodzić ostrożnie z uwagi na niejednorodność portfeli funduszy należących do grupy zagranicznych aktywnej alokacji. Aviva Investors Aktywnej Alokacji bardzo dobrze radził sobie przed 2016 r. Stopy zwrotu należały do najwyższych, chociaż trzeba zaznaczyć, że liczebność grupy była wtedy niewielka. W poprzednim roku, w liczniejszym już gronie, tak dobrze nie było. Mimo to przy relatywnie niskiej średniej stopie zwrotu w grupie (2,2 proc. rocznie)zarządzającym udało się ochronić kapitał (2 proc.). W dłuższym terminie wyniki funduszu i tak są wyraźnie lepsze od średniej rynkowej.

Zaletą funduszu są również niskie koszty. Inwestycja w Aviva Investors Aktywnej Alokacji wiąże się co prawda z możliwością pobrania dodatkowej opłaty za wynik (success fee w wysokości 10 proc. nadwyżki w przypadku osiągnięcia w danym roku dodatniej stopy zwrotu), ale stawki przy zakupie jednostek oraz za zarządzanie należą do najniższych w grupie. Pierwsza z nich sięga maksymalnie 1 proc., a druga 2 proc. Wszystko to sprawiło, że Analizy Online podtrzymały ocenę funduszu na poziomie czterech gwiazdek.