W tym przypadku funduszem źródłowym jest NN (L) US High Dividend inwestujący na giełdzie za oceanem. Zaledwie kilku- lub najwyżej kilkunastomiesięczny okres funkcjonowania większości funduszy akcji amerykańskich (głównie są to nowe produkty) nie pozwala na wyciągnięcie daleko idących (długoterminowych) wniosków odnośnie tego, jak fundusz NN radzi sobie na tle konkurencji. Nie ulega jednak wątpliwości, że NN (L) Spółek Dywidendowych USA ostatnie miesiące może zaliczyć do udanych. Stopa zwrotu osiągnięta w 2016 r. – na tle funduszy o zbliżonej strategii – pozwoliła na zajęcie w rocznym podsumowaniu drugiego miejsca. Niezłe zyski zostały osiągnięte przy relatywnie niskim ryzyku (mierzonym przez odchylenie standardowe stóp zwrotu). Wyniki wyróżniają się pozytywnie także w zestawieniu z funduszem źródłowym, ocenianym przez pryzmat jego benchmarku (indeks S&P500 pomniejszony o koszty); wypracowana nadwyżka ponad benchmark przekroczyła 7,5 pkt proc.

Jednak przewaga w osiąganych rezultatach inwestycyjnych wyraźnie topnieje wraz z wydłużaniem okresu analizy. W przypadku 36 miesięcy strata wobec benchmarku wynosi prawie 6,5 pkt proc., zaś w okresie 60 miesięcy – niemal 27 pkt proc. W kontekście benchmarku trzeba jednak podkreślić, że nie jest on do końca adekwatny w stosunku do realizowanej przez fundusz strategii inwestycyjnej. Lepszy od indeksu S&P500 byłby wskaźnik Russell 1000 Value TR. Na jego tle NN (L) US High Dividend wypada już neutralnie. Wysokość opłat pobieranych przez NN (L) Spółek Dywidendowych USA Analizy Online oceniają negatywnie. Po pierwsze, zarówno opłata dystrybucyjna, jak i za zarządzanie są wyższe niż średnia w grupie. Po drugie, opłaty obciążające oszczędności klientów są niewspółmiernie wysokie w porównaniu z faktycznym kosztem ponoszonym przez TFI.

Podsumowując, fundusz umożliwiający inwestorom zarabianie na akcjach takich firm jak Apple, Microsoft czy Wal-Mart jest ciekawą propozycją na polskim rynku, jednak poziom kosztów powoduje, że NN (L) Spółek Dywidendowych USA uzyskał od Analiz Online neutralną ocenę na poziomie trzech gwiazdek.