Link4 wprowadził niedawno nowe ubezpieczenie– Link4 Dziecko, który pozwala na połączenie kilku produktów: NNW Dziecko (suma ubezpieczenia do 100 tys. zł), obejmujące ochroną nie tylko następstwa nieszczęśliwych wypadków, ale też przypadki wstrząśnienia mózgu, pneumokoków i sepsy; pakiet medyczny dla dziecka, w którym ubezpieczyciel zapewnia organizację i pokrycie połowy kosztów wizyty u lekarzy różnych specjalizacji oraz Pakiet Assistance Szybka Pomoc, w którym po nieszczęśliwym wypadku ubezpieczyciel zobowiąże się do dostarczenia i pokrycia kosztów leków i sprzętu rehabilitacyjnego, zorganizowania i pokrycia kosztów korepetycji dla dziecka, oraz zapewnienia łóżka szpitalnego. Roczna składka wynosi od 200 zł.

To produkt, który zabezpiecza na wypadek problemów w codziennym życiu. Ubezpieczenia może się przydać jednak także na wypadek dramatycznych sytuacji życiowych, takich jak śmierć rodzica. Na wypadek takich zdarzeń dostępne są polisy posagowe, które pełnią dwojaką rolę: zapewniają dziecku pieniądze na wypadek śmierci rodziców oraz pozwalają zgromadzić pieniądze na start dziecka w dorosłość. Dodatkową zaletą polis posagowych jest to, że pieniądze wypłacone na koniec okresu ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu 19–proc. podatkiem od zysków kapitałowych.
Umowę ubezpieczenia posagowego zawiera jedno z rodziców bądź krewnych na rzecz dziecka i polega ona na tym, że dziecko po osiągnięciu kreślonego w umowie wieku (np. 20 lat) otrzyma wyznaczoną sumę. W umowie może być ustalona suma gwarantowana na koniec umowy ubezpieczenia, a czasami wysokość świadczenia zależy od wartości jednostek zgromadzonych na rachunku prowadzonym przy polisie, jeśli polisa posagowa ma formę ubezpieczenia z UFK. Wysokość wypłaty zależy od sumy składek przekazywanych do towarzystwa ubezpieczeniowego regularnie albo jednorazowo. Zgromadzona kwota może być wykorzystana dowolnie, np. na wesele dziecka albo opłacenie studiów.

Z kolei jeżeli rodzic umrze, zanim jego potomek osiągnie wskazany w umowie wiek, dziecku zostanie udzielona pomoc finansowa. Najczęstszym świadczeniem jest renta wypłacana do momentu, aż dziecko osiągnie wiek uprawniający do otrzymania świadczenia. Zdarza się też, że towarzystwo przejmuje opłacanie składek do końca trwania umowy. Czasem w ofercie są też umowy dodatkowe, np. na wypadek niezdolności matki bądź ojca do pracy albo poważnego zachorowania dziecka.

Składki na ubezpieczenia posagowe są dość wysokie, wynoszą przeważnie od 100-200 zł miesięcznie, a im później zdecydujemy się kupić polisę, tym więcej musimy wpłacać, żeby zgromadzić odpowiednia sumę.

W przypadku zakupu polis posagowych trzeba zwrócić szczególną uwagę na opłaty pobierane przez ubezpieczyciela. Często są one dość wysokie i jest ich niemało. Np. Aviva w ubezpieczeniu juniorGO pobiera opłaty: alokacyjną (30 proc.), za zmianę funduszy (20 zł), operacyjną (50 zl), za wykup (450 zł) oraz za zarządzanie i administrację ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (od 0 do 3,25 proc.). W Allianz w Planie na dziś i jutro opłaty obejmują: koszty wejścia (opłata wstępna pobierana w pierwszym roku polisowym w wysokości 30 proc.) wpłacanej składki podstawowej przed jej przeliczeniem na jednostki uczestnictwa), koszty transakcji portfelowych (koszty kupna i sprzedaży aktywów funduszu inwestycyjnego wchodzącego w skład funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa fundusz inwestycyjny jest zobowiązany korzystać), opłatę polisową (7 zł miesięcznie), opłatę za ochronę ubezpieczeniową (1 zł miesięcznie), opłatę za administrowanie portfelem modelowym (0,9 proc. w skali roku) lub funduszem z grupy B (0,7 proc. w skali roku), opłatę za zarządzanie (1 do 3,5 proc. w skali roku).