Stabilne zyski alternatywą dla lokaty bankowej

Bloomberg

Arka BZ WBK Gotówkowy należy do grupy funduszy o najniższym ryzyku inwestycyjnym.

Jego polityka zakłada, że środki mogą być lokowane głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego nominowane w złotym lub w walutach obcych przy zabezpieczeniu ryzyka walutowego. Portfel tego konserwatywnego funduszu jest oparty na dwóch filarach. Pierwszy to papiery skarbowe, drugi – papiery korporacyjne.

W portfelu przeważają obligacje o zmiennym oprocentowaniu z dodatkiem tych o stałym kuponie, ale krótkim terminie do wykupu, co ogranicza ryzyko stopy procentowej. W skład części korporacyjnej wchodzą przede wszystkim papiery dużych instytucji finansowych. Okazjonalnie pojawiają się duże spółki publiczne. Dzięki temu ryzyko kredytowe jest na niskim poziomie, ale za to całkowita rentowność portfela tez jest niewielka.

Na tle konkurencji wypracowane przez fundusz stopy zwrotu wypadają przeciętnie. W długiej kilkuletniej perspektywie wyniki są zbliżone do rynkowej średniej. W okresie ostatnich 12 miesięcy wartość jednostki uczestnictwa wzrosła o 2,7 proc., a w okresie trzyletnim o 5,3 proc., co jest wynikiem zbieżnym ze średnią w grupie funduszy o podobnej strategii.

Stopy zwrotu Arka BZ WBK Gotówkowy – na tle rynkowych rywali – nie prezentują się imponująco, ale jest to rekompensowane bardzo niskim ryzykiem zmienności jednostki uczestnictwa. Taki efekt to zasługa niskiego udziału papierów poszczególnych emitentów w aktywach.

Fundusz może zatem stanowić atrakcyjną alternatywę dla lokat bankowych. Może być dobrym wyborem dla inwestorów szukających bezpiecznej przystani dla oszczędności. Stopy zwrotu funduszu są konkurencyjne w porównaniu z lokatami bankowymi. Nie wyróżniają się jednak na tle konkurencyjnych funduszy. W zamian inwestorzy otrzymują bezpieczeństwo i niską zmienność wartości kapitału.

Wadą funduszu są koszty. Opłata za nabycie jednostek sięga 3 proc. i należy do najwyższych w tej grupie. Występuje też opłata manipulacyjna w wysokości 1 proc. przy zakończeniu inwestycji przed upływem sześciu miesięcy, co może zaskakiwać, biorąc pod uwagę z reguły krótki horyzont inwestycyjny przy tego typu funduszach.

Mogą Ci się również spodobać

Rosną ceny designu z PRL

Warto sprawdzić, może tego typu przedmioty poniewierają się na strychu lub w piwnicy. Już ...

Spółki z potencjałem na drugą połowę roku

Firmy wykazujące się większą odpornością na wahania koniunktury nadal będą w cenie. Na które ...

Obraz Chełmońskiego po 143 latach wrócił z USA do Polski

Polskie obrazy wracają do kraju

Kolekcjonerzy importuję ze świata tysiące dzieł sztuki i pomnażają nasz majątek narodowy. W Krakowie ...