Autorzy raportu przekonują, że powstanie OFE wywarło pozytywny wpływ na rozwój rynku kapitałowego w Polsce i odegrało ważną rolę w historii krajowej GPW. Wśród korzyści z ich działania wymieniają aktywne uczestnictwo w prywatyzacji spółek Skarbu Państwa i pozytywny wpływ na ceny uzyskiwane ze sprzedaży spółek. Dodają do tego istotną rolę OFE w obejmowaniu nowych emisji na GPW prowadzącą do zajęcia znaczącego udziału w kapitalizacji giełdowych spółek, a także podniesienie poziomu ładu korporacyjnego do międzynarodowych standardów w spółkach, w których otwarte fundusze inwestycyjne zostały znaczącym inwestorem.

- OFE pozostają istotnym filarem oszczędności emerytalnych Polaków choć ich obecny kształt jest niespotykany na skalę światową. Nigdzie bowiem akcje nie stanowią tak dużego odsetka portfeli przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości inwestowania w papiery dłużne – oceniają autorzy raportu.

W raporcie przedstawiają propozycję zmian, które mogłyby poprawić pozycję, funkcjonowanie i wyniki otwartych funduszy emerytalnych. Przekonują więc, że zasadna jest zmiana podejścia do polityki inwestycyjnej OFE w taki sposób, by przywrócić jej „mieszany” charakter. - Szersza dywersyfikacja ich portfeli pozwoliłaby osiągać im lepsze i bardziej stabilne wyniki – twierdzą Analizy Online.

Czytaj więcej

Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy

Ich zdaniem nie jest to jednak jedyne wyzwanie związane z funkcjonowaniem OFE. Nowego podejścia wymaga wiele kwestii, m. in. elastyczność składek, czy też prywatność zgromadzonych środków i ich dziedziczenie. - Praktyka rynkowa i ostatnie dyskusje prowadzone podczas określania kształtu Pracowniczych Planów Kapitałowych pokazują, że obszary te są niezwykle istotne dla uczestników programów emerytalnych. Zmiany w tych aspektach mogłyby dopasować produkt do indywidualnych preferencji członków i podnieść poziom ich satysfakcji – czytamy w raporcie.

Jego autorzy zwracają też uwagę na niezwykle w ich ocenie istotny mechanizm tzw. suwaka bezpieczeństwa, czyli transferu środków pomiędzy OFE a ZUS, w związku ze zbliżaniem się poszczególnych roczników członków funduszy do wieku emerytalnego. - W obecnym kształcie wymusza on nieoptymalny sposób zarządzania aktywami OFE oraz prowadzi do ich samolikwidacji, a także olbrzymiej podaży akcji na GPW w nieodległym horyzoncie czasowym – piszą autorzy raportu.

I proponują kilka rozwiązań pozwalających uniknąć dramatycznych scenariuszy – skrócenie, likwidację lub odsunięcie w czasie suwaka.

Oceniają, że w tym kontekście ważna jest również znikoma liczba nowych uczestników OFE. Wśród nich zdecydowanie przeważają przy tym roczniki starsze. – Dlatego duże znaczenie miałoby wprowadzenie konieczności informowania nowozatrudnionych osób o możliwości przystąpienia do funduszu emerytalnego, by OFE były zasilane nowymi składkami – piszą autorzy raportu.

Przekonują, że analiza wyników OFE pokazuje, że ciągle są one rozwiązaniami bardzo efektywnymi. I, że ich dalsze losy są też ważnym elementem odbudowania lub ponownego podważenia zaufania społecznego do systemu emerytalnego, co nie pozostaje bez znaczenia dla poziomu partycypacji w innych programach służących oszczędzaniu na jesień życia, np. w PPK.

– Kolejna reforma OFE powinna zatem naprawiać zarówno sentyment, jak i możliwości skutecznego pomnażania kapitału związane z byciem uczestnikiem funduszu, a przy tym uwzględniać wpływ proponowanych zmian na krajowy rynek akcyjny, na którym to obecnie ulokowana jest znacząca większość środków zgromadzonych przez członków otwartych funduszy emerytalnych – podsumowuje Michał Duniec, prezes zarządu Analiz Online.