Czynnikiem, który ma odróżniać fundusz stabilnego wzrostu (III Filar) od zrównoważonego (Waga) jest przede wszystkim udział akcji w portfelach. W przypadku Wagi wynosi on 60 proc. (maksymalnie nawet do 70 proc.), a więc jest znacznie wyższy niż w III Filarze oraz innych funduszach zrównoważonych. Część dłużna funduszu Skarbiec Waga Zrównoważony jest kopią (z niewielkimi różnicami) portfela Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych.

Minione 12 miesięcy było udane dla Skarbca Wagi Zrównoważonego. Zarządzający funduszem (poprzednikiem Karola Godynia, do stycznia 2017 r., był Bartosz Szymański) z powodzeniem wykorzystali szansę, jaką stworzyła silna hossa w segmencie dużych spółek giełdowych. W portfelu funduszu nie zabrakło również akcji dobrych średnich firm, takich jak CD Projekt i Livechat Software, oraz zyskownych transakcji na rynkach zagranicznych (np. amerykański CR Bard Inc.). W rezultacie stopa zwrotu wypracowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (15,8 proc.) przewyższyła średni wynik w grupie funduszy zrównoważonych o 0,5 pkt proc.

Stopa zwrotu to jedna strona medalu, drugą jest relacja zysków do ponoszonego ryzyka. W rankingu Analiz Online obrazującym efektywność zarządzania fundusz otrzymał ocenę 4a (w pięciostopniowej skali, gdzie 5a to bardzo wysoka skuteczność zarządzania, a 1a – bardzo niska) w okresie 12 miesięcy oraz 3a w okresie 36 miesięcy. Widać więc, że w przypadku Wagi ceną za budowanie przewagi nad konkurentami w dłuższym terminie jest konieczność pogodzenia się z większymi wahaniami stóp zwrotu.

Biorąc jednak pod uwagę silną pozycję Skarbca Wagi Zrównoważonego na tle konkurencji oraz spory potencjał do osiągania atrakcyjnych stóp zwrotu w długim terminie, Analizy Online przyznały funduszowi dobrą ocenę na poziomie czterech gwiazdek.