Niemal w całości inwestuje w jednostki sześciu funduszy akcji zarządzanych przez Pioneer Global Asset Management. Strategie inwestycyjne poszczególnych funduszy są różne. Stawiają one np. na selekcję niedowartościowanych spółek (fundusz Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth, kat.I, USD) bądź na spółki o dużym potencjale wzrostu kursu (Pioneer Funds – U.S. Research Value, kat.I, USD). W efekcie polscy inwestorzy mają możliwość pośredniego zarabiania na akcjach znanych na całym świecie gigantów amerykańskiej giełdy, takich jak Microsoft, Bank of America lub Apple. Pioneer Akcji Amerykańskich wyróżnia się bardzo dużą dywersyfikacją portfela. Udział poszczególnych spółek w aktywach nie przekracza 2,5 proc., a liczba emitentów jest bliska 200. Inwestowanie w fundusz związane jest z ryzykiem walutowym, więc kurs złotego do dolara może w znacznym stopniu wpłynąć na stopę zwrotu. W 2015 r. na skutek umocnienia dolara do złotego fundusz był na plusie (zyskał 2,8 proc.), choć jego inwestycje w ujęciu dolarowym straciły na wartości 6,1 proc. Kurs walutowy jest mieczem obosiecznym – umocnienie złotego względem dolara może zniwelować lwią część wypracowanego zysku. Pominięcie wahań kursu walutowego przy analizie stóp zwrotu prowadzi do bardzo istotnego z perspektywy klienta wniosku – wyniki są regularnie niższe od przyjętego benchmarku, czyli wskaźnika służącego do porównań. Wynika to z kosztów, jakimi są obciążani krajowi klienci. Opłata wstępna przy zakupie jednostek wynosi 5 proc., a roczna opłata za zarządzanie 3,5 proc. To dużo, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że obowiązki polskiego TFI zarządzającego funduszem sprowadzają się w praktyce do regulowania wpłat i wypłat. Tymczasem koszt inwestycji w fundusze źródłowe jest znacznie niższy. W przypadku najdroższego z nich nie przekracza 0,75 proc. wartości aktywów netto. Podsumowując, Pioneer Akcji Amerykańskich nie jest funduszem dla początkujących inwestorów przede wszystkim z powodu braku zabezpieczenia kursu walutowego. Amplituda wahań wartości jednostki uczestnictwa jest znaczna. Dodatkowo produkt nie należy do tanich.

Biorąc pod uwagę wszystkie mocne i słabe strony funduszu, Analizy Online postanowiły przyznać mu neutralną ocenę na poziomie trzech gwiazdek.