Był zysk, będzie danina

Do 2 maja trzeba rozliczyć się z fiskusem ze sprzedaży papierów wartościowych.

Publikacja: 22.03.2017 19:24

Był zysk, będzie danina

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Dobre ostatnie miesiące na polskiej giełdzie przyciągnęły wielu debiutantów na warszawski parkiet. Część z nich, patrząc na solidne stopy zwrotu z inwestycji, zastanawia się pewnie, kiedy trzeba będzie zapłacić podatek od zysków. Dobra informacja jest taka, że jeżeli sprzedaż zyskownych papierów wartościowych nie nastąpiła w 2016 r., to z daniną na rzecz fiskusa należy się wstrzymać do czasu kolejnego rozliczenia podatkowego.

W innym przypadku, jeśli na przykład zyski zostały osiągnięte (w wyniku sprzedaży papierów) w grudniu 2016 r., należy rozliczyć się z już w tym roku. Sygnałem do rozliczenia jest otrzymany z naszego domu maklerskiego PIT-8C. Znajduje się w nim suma przychodów i poniesionych kosztów w ubiegłym roku. Gdzie szukać tego podsumowania? Często instytucje finansowe zamieszczają PIT-8C na naszych rachunkach maklerskich, np. w zakładce: podatek. Innym razem wysyłają go listem poleconym. Inwestor musiał otrzymać takie inwestycyjne podsumowanie do końca lutego.

Na podstawie PIT-8C wypełniamy PIT-38, w którym wykazujemy nasze dochody z giełdowych inwestycji. Najważniejsze pola z PIT-8C to te z sekcji F oraz G. Jeżeli inwestor uzyska dochód (przychody są większe od poniesionych kosztów), to należy zapłacić 19-proc. podatek, który obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2004 r.

Gdy inwestor ma kilka rachunków w różnych domach maklerskich, wówczas otrzyma kilka informacji PIT-8C (od każdej z tych instytucji). Na podstawie wszystkich otrzymanych podsumowań należy sporządzić samodzielnie jedno zeznanie sumujące wszystkie przychody, koszty, dochody i straty.

Straty także należy zgłosić

Karol Janusz, starszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego w grupie audytorsko-doradczej Mazars, uczula inwestorów na kilka rzeczy. Koniecznie trzeba zwrócić na nie uwagę przy rozliczeniu podatkowym zysków giełdowych.

Na początku przypomina o terminach. Co do zasady wypełniony PIT-38 należy dostarczyć organom podatkowym (oraz uiścić należny podatek) najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku uzyskania przychodu. W 2017 r. podatnicy mają jednak czas na wywiązanie się z tego obowiązku do 2 maja włącznie.

– Każdy podatnik powinien mieć także na uwadze to, że nawet gdy inwestycje w danym roku podatkowym przynoszą straty, fakt ten nie zwalnia z obowiązku złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego – podkreśla Karol Janusz. – Strata osiągnięta w latach ubiegłych stanowi podstawę do jej odliczenia w pięciu kolejnych latach. Należy jednak mieć na uwadze, że w każdym kolejnym roku można odliczyć nie więcej niż 50 proc. straty z lat poprzednich.

Dokładna strata, jaką inwestor zanotował w ubiegłym roku, również zostanie zamieszczona w PIT-8C przysłanym przez dom maklerski. O jej zgłoszeniu inwestorzy niestety często zapominają. Jest tak z prostego powodu – wielu z nich uważa, że PIT-38 należy wypełnić jedynie wówczas, gdy osiąga się zysk. To błąd.

Kolejne sugestie

Czego jeszcze nie są często świadomi początkujący inwestorzy?

– Każdy podatnik jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia formularza PIT-38 samodzielnie. Nie mają tu zastosowania np. preferencyjne przepisy dla osób samotnie wychowujących dziecko ani rozliczających się wspólnie z małżonkiem – zaznacza specjalista z Mazars.

Wiele trudności sprawiają przychody uzyskane za granicą, wyrażone w walutach obcych. W takich przypadkach należy pamiętać, że powinny być one kalkulowane w złotych na zasadach ogólnych, czyli według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP (z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu). Podobnie jest z podatkiem zapłaconym za granicą, który może podlegać odliczeniu. W tym przypadku właściwy jest kurs średni walut obcych ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty podatku.

W praktyce często pomijany przez inwestorów jest załącznik PIT-ZG, informujący o dochodzie i podatku za granicą. Należy go dołączyć do PIT-38.

Warto zaznaczyć, że kwestia kursów walutowych jest uwzględniana, gdy inwestor korzysta z zagranicznych instytucji finansowych. Gdy handluje się akcjami na zagranicznych rynkach poprzez domy maklerskie działające na naszym rynku, wtedy polskie i zagraniczne inwestycje powinny być zsumowane w otrzymanym PIT-8C.

Odziedziczone akcje

Jak wygląda sytuacja podatkowa, jeżeli akcje dostaniemy w spadku?

1 Otrzymanie akcji w spadku co do zasady nie jest obarczone konsekwencjami na gruncie PIT. Z opodatkowaniem mamy do czynienia dopiero wtedy, gdy uzyskamy dochód ze sprzedaży tak nabytych papierów. Dochód jest definiowany jako różnica między ceną sprzedaży akcji a kosztami uzyskania przychodu.

2 Jeśli podatnik nabył papiery wartościowe w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych papierów wartościowych.

3 Analizując inne przypadki, gdy nabycie papierów wartościowych jest nieodpłatnie, w szczególności dotyczy to darowizny, nie występuje koszt nabycia. Wówczas przyjmuje się, że cena nabycia sprzedawanego na giełdzie papieru wynosi zero.

Dobre ostatnie miesiące na polskiej giełdzie przyciągnęły wielu debiutantów na warszawski parkiet. Część z nich, patrząc na solidne stopy zwrotu z inwestycji, zastanawia się pewnie, kiedy trzeba będzie zapłacić podatek od zysków. Dobra informacja jest taka, że jeżeli sprzedaż zyskownych papierów wartościowych nie nastąpiła w 2016 r., to z daniną na rzecz fiskusa należy się wstrzymać do czasu kolejnego rozliczenia podatkowego.

W innym przypadku, jeśli na przykład zyski zostały osiągnięte (w wyniku sprzedaży papierów) w grudniu 2016 r., należy rozliczyć się z już w tym roku. Sygnałem do rozliczenia jest otrzymany z naszego domu maklerskiego PIT-8C. Znajduje się w nim suma przychodów i poniesionych kosztów w ubiegłym roku. Gdzie szukać tego podsumowania? Często instytucje finansowe zamieszczają PIT-8C na naszych rachunkach maklerskich, np. w zakładce: podatek. Innym razem wysyłają go listem poleconym. Inwestor musiał otrzymać takie inwestycyjne podsumowanie do końca lutego.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Portfel inwestycyjny
Przy wysokim wzroście płac w 2024 r. oszczędności Polaków mogą dalej rosnąć