Jednym z jej filarów są obligacje korporacyjne. Są one wyżej oprocentowane niż papiery skarbowych, co zwiększa ogólną rentowność portfela. Udział obligacji korporacyjnych w aktywach netto funduszu wynosi obecnie ok. 30 proc., poprzednio był o ok. 10 pkt proc. wyższy. Zmiana ma związek z zaostrzeniem wymagań dotyczących płynności portfela. Osiągnięcie dodatkowego zysku jest możliwe również dzięki wydłużeniu – do 1,5 roku (w funduszach pieniężnych jest to na ogół rok) – średniego terminu do wykupu obligacji znajdujących się w portfelu. Zarządzający może też wykorzystywać instrumenty pochodne i okazjonalnie dźwignię finansową. Istotną zaletą funduszu jest także relatywnie niski koszt zarządzania wynoszący 0,8 proc. przy średnim w grupie 0,9 proc. Istotnym atutem BPH Pieniężnego jest aktywny sposób zarządzania. To jedna z przyczyn wysokiej konkurencyjności funduszu na tle rywali. Rezultaty osiągane przez BPH Pieniężny są lepsze od średnich w grupie o ok. 0,6 pkt proc. (przeciętnie od początku działalności funduszu). Jest to dużo, biorąc pod uwagę to, że w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych wyniki różnią się niewiele. W ostatnich miesiącach BPH Pieniężny miał słabszą passę, ale według Analiz Online jego strategia inwestycyjna powinna umożliwić powrót na ścieżkę ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Pozytywnie należy ocenić też planowane rozszerzenie spektrum inwestycyjnego o ETF-y (fundusze biernie odwzorowujące notowania np. wybranych indeksów) notowane na zagranicznych rynkach.

Mimo słabszych ostatnich kilku miesięcy Analizy Online podtrzymały dla BPH Pieniężnego dobrą ocenę na poziomie czterech gwiazdek.